Lösningar

Trafsense – Trafikövervakning på rätt sätt

Trafsense är ett trafikövervakningssystem med unik tids och rumsupplösning kombinerat med banbrytande låga livstidskostnader också över långa vägsträckningar. Ett detektionssystem som inte påverkas av sikt eller väderförhållanden.VAD ÄR TRAFSENSE

Trafsense övervakar alla enskilda fordon kontinuerligt längs hela vägsträckningen, även vilket körfält som det enskilda fordonet vid varje tillfälle kör i. Kritiska händelser som stoppade fordon, kö och fordon i fel riktning detekteras och förmedlas i realtid till vägtrafikcentralen som larm för att kunna minimera risken för mänskliga och materiella skador. Dessutom detekterar Trafsense alla körfältsbyten och möjliggör indirekt detektion av tappad last samt effektiv och trygg trafikstyrning i realtid.

Varje enskilt fordon får en unik ID när det kör in på vägsträckan. Både fordonets position längs vägsträckningen och val av körfält registreras kontinuerligt tillsammans med fordonets körfältsbyten. Denna realtidsinformation är dataunderlag för generering av metadata och av händelsedetektion integrerat med larm till vägtrafikcentralen. En skärmdump av en realtidsvisualisering av trafikdata från E16/E39 finns att se nedan.

Realtidsvisualisering av Trafsense trafikdata från 780 m av nordgående rör i Fløyfjellstunnelen (E39/E16) i Bergen. Trafiken går från vänster till höger i två parallella körfält markerade i grått. Snittfarten i vänster (övre) fält är 79 km/t och 74 km/t i högra (nedre) körfältet. Exempel på fordonsspecifik information: Fordon med ID 27 i vänster körfält har i mätögonblicket en hastighet på 81 km/t och är i färd med att köra ikapp fordon med ID 29 som i mätögonblicket har en hastighet på 73 km/t.


VARFÖR TRAFSENSE

Trafsense erbjuder en reduktion av livstidskostnad på tre till sex gånger jämfört med konventionell teknologi för händelsedetektion i tunnel.

Trafsense unika förmåga att kontinuerligt följa varje enskilt fordons hastighet, position och körfältsplacering påverkas inte av om vägen är rak eller svänger, skiftar mellan tunnel och öppen väg, belyst väg eller inte, dag eller natt, sommar eller vinter, regn, snö, dimma eller rök. Detta pålitliga dataunderlag ger händelsedetektion i realtid för att snabbt kunna verkställa skadebegränsande åtgärder i fall ett eller flera fordon stoppar p.g.a. olycka eller brand / rök eller om fordonet åker i fel riktning.

Trafsense ger också en utmärkt grundinformation till vägtrafikcentraler om t.ex. köbildning, medelhastighet, etc., till användning i adaptiv trafikstyrning med hjälp av uppdaterad skyltinformation (variabla skyltar), trafikinformation via FM-DAB-radio eller pushnotiser via app över 4G/5G(/6G). På detta sätt kan Trafsense redan i dag bidra till flera av primärfunktionaliteterna i framtida "Cooperative / Connected Intelligent Transportation Systems" (C-ITS Extern links ). Information som kan användas till eller i samband med hastighetsanvisningar, varning för kö, trafikfarliga platser, vägarbeten och långsamtgående/stoppade fordon. Denna kombination gör distribution av trafikinformation till den enskilda trafikanten oberoende av fordonets ålder och elektroniska utrustning samtidig som personuppgiftsskyddet tas tillvara då fordons rörelsemönster övervakas men inte deras identiteter.

Nyare forskning har påvisat stark koppling mellan körförhållanden (sikt, vägfriktion) och aggregerat trafikantuppträdande där avvikande trafikantmönster kan indikera på halka eller vägskada. Trafsense är avsett för precis övervakning med en precision ned till enskilt fordon och körfältsnivå och är väl anpassat som dataunderlag också för liknande analyser. Därtill är precisa trafikdata en värdefull informationskälla som kan nyttjas i modellering, planläggning och optimering av framtida vägsystem för att bättre trafiksäkerhet och -flyt och därmed reducera negativ miljöpåverkan.HUR FUNGERAR TRAFSENSE

Trafsense är en autonom smart sensor utvecklad i korsningen mellan mobilitets/informations och kommunikationsteknologier (IKT). Skydd av personuppgifter enligt EUs GDPR-direktiv tillvaratas fullt ut tack vare den fysiska mätprincipen Trafsense är baserad på där fordonsrörelser identifieras utan identifikation av fordonsidentiteter.

Trafsense-systemet består för var övervakad vägsträckning av två delar:

•             Sensorfibern vilken är nedfräst längs vägsträckningen och är fullständigt passiv, dvs. den innehåller inga elektriska kablar eller elektronik. Fiberkonstruktionen är utvecklad av den kommersiella telekomindustrien och har minst 25 års livstid. Fibern dras in i ett tekniskt rum eller skåp nära vägen som skall övervakas.

•             Trafsense-utläsningsenhet («Interrogator») innehåller alla aktiva komponenter (kraftförsörjning och styrelektronik) och är rackmonterat i ett driftutrymme eller skåp längs vägsträckningen som skall övervakas. All hårdvara är solid-state utan rörliga delar och baserad på industriella telekomkomponenter med minst 25 års livstid. Utläsningsenheten är därför både pålitlig och lättillgänglig för underhåll. Gränssnitt mot kundens system är implementerade i utläsningsenheten där det också kan implementeras en lokal databas för lagring av historisk trafik- eller metadata som slutbrukaren inte har ögonblickligt bruk för. Trafsense kan sömlöst integreras mot kommersiella SCADA-system.

Trafsense-utläsningsenhet («Interrogator») innehåller alla aktiva komponenter (elektriska och elektroniska) och är rackmonterat i ett driftutrymme eller skåp längs vägen som skall övervakas.

Skriv ut