Om Trafsys

Förklaring av företagsetik och samhällsansvar

Trafsys ASs (inkl. syster- och dotterbolag) företagsmodell bygger på principer om god företagsetik och samhällsansvar. Det förväntas att våra avtalspartner skall respektera grundläggande sociala och etiska normer inom sin verksamhet. Riktlinjerna nedan är baserade på internationella konventioner och anger etiska minimumstandarder.
I den grad Trafsys AS associeras med avtalsparter där grundläggande företagsetiska principer inte efterlevs, anses detta att vara grund för att avbryta ingångna avtal.

Mänskliga rättigheter

Avtalsparterna respekterar FNs universella förklaring om mänskliga rättigheter.

Anställdas rättigheter

Avtalsparterna efterlever FNs barnkonvention artikel 32 och International Labour Organization’s (ILO) åtta kärnkonventioner (artikel nummer 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 183), vilka avhandlar barnarbete, tvångsarbete, facklig organisering och kollektiva förhandlingar, samt diskriminering i arbetslivet.

Avtalsparterna säkerställer att alla anställda inom sina verksamheter erhåller lön, vilken är tillräcklig för att täcka grundläggande behov, vilken överensstämmer med nationala standarder för minsta lön och som blir utbetald direkt till den anställde i korrekt tid. Arbetstider överstiger icke gränser i nationella lagar och reglering av övertid följer aktuella lagkrav.

Hälsa, miljö och säkerhet

Avtalsparterna betraktar de anställdas hälsa och säkerhet som viktigare än affärsverksamheten. De anställda blir informerade i förhand om riskaktiviteter som kan medföra hälsorisker och de har tillgång till relevant säkerhets- och skyddsutrustning.

Avtalsparterna följer en försiktighetsprincip i de delar av sin verksamhet som representerar miljömässiga utmaningar och tar initiativ till att främja starkt miljöansvar i sin företagsverksamhet generellt.  Avtalsparterna skall bidra till utveckling och bruk av miljövänlig teknologi och att företagsverksamheten drives i enlighet med aktuell nationell miljölagstiftning.

Korruption och rättvis konkurrens

Avtalsparterna förpliktigar sig till att arbeta för att eliminera alla former av korruption och bruk av mutor i företagsverksamheten.

Avtalsparterna opererar inom ramarna för gällande nationala och internationella konkurrensregler och kommer aktivt att motarbeta konkurrenshämmande åtgärder.

Inspektion

Avtalsparterna har rätt till att, genom att använda kompetenta och oberoende revisorer, genomföra förhandsanmälda inspektioner på varandras produktionsplatser inom kontraktsperioden för att undersöka om kraven i detta dokument efterleves.


Skriv ut