Om Trafsys

Personuppgiftsdeklaration

Denna personuppgiftsdeklaration deklarerar hur Trafsys och Norphonic samlar in och använder personupplysningar. Samma deklaration gäller på liknande sätt för de andra företagen i Trafsys-gruppen. För enkelhets skull hänvisar texten endast till «Trafsys».

Trafsys, verkställande direktör, är behandlingsansvarig för verksamhetens behandling av personuppgifter. Då arbetsuppgiften är delegerad, framkommer det under var enskild punkt. Delegeringen omfattar endast uppgifterna och inte ansvaret. Deklarationen innehåller upplysningar vilka det ställs krav i samband med att det samlas in upplysningar från våra webbsidor och generell information om hur vi behandlar personupplysningar.

Behandling av personuppgifter på våra hemsidor

Webbredaktören har det dagliga ansvaret för Trafsys behandling av personuppgifter på våra hemsidor, om inte annat är uppgivet nedan. Det är frivilligt för de som besöker hemsidorna att avge personuppgifter i samband med tjänster, till exempel att mottaga nyhetsbrev. Behandlingsunderlaget är samtycke från den enskilde, om inte annat är specificerat.

Kontaktinformation blir lagrat hos nätleverantör och hos Trafsys.

Nätstatistik

Hemsidorna samlar in avidentifierade upplysningar om besökande på våra hemsidor. Avsikten med detta är att ta fram statistik som vi använder för att förbättra och vidareutveckla informationsutbudet på hemsidorna. Exempel på vad statistiken ger svar på är hur många som besöker olika sidor, hur länge besöket varar, vilka hemsidor brukarna kommer från och vilka nätläsare som nyttjas.

Upplysningarna behandlas i avidentifierad och aggregerad form. Med avidentifierad menas att vi icke kan spåra upplysningarna vi samlar in tillbaka till den enskilde brukaren. Vi samlar in hela IP-adressen, men IP-adressen avidentifieras så att bara de tre första grupperna i adressen används för att generera statistik. Det betyder att om IP-adressen består av numren 195.159.103.82, brukas bara 195.159.103.xx. I tillägg behandlas IP-adresserna på aggregerad nivå, det betyder att all data slås samman till en grupp och behandlas inte individuellt.

Vi brukar analysverktyget Google Analytics på vår hemsida. Information från detta verktyg delas ej av oss med externa aktörer.

Kakor

Kakor (cookies) är små textfiler som placeras på din datamaskin når du laddar ned en hemsida.

Lagring av upplysningar och behandling av dessa upplysningar är icke tillåtet utan att brukaren både har blivit informerad om och har gett sitt samtycke till behandlingen. Brukaren skall få veta om och godkänna vilka upplysningar som behandlas, vad orsaken med behandlingen är och vem som behandlar upplysningarna.

Följande cookies används på Trafsys.no, Trafsys se och Norphonic.com:

  • Vi brukar sessions-cookies som lagras på din datamaskin tillfälligt, och raderas när nätläsaren stängs.

E-post och telefon

Vi använder e-post, telefon och direktmeddelandesystem som en del av det dagliga arbetet.
E-post och direktmeddelandesystem nyttjas i daglig dialog med interna och externa kontakter. Meddelanden kan bli lagrade lokalt och hos leverantören av nämnda tjänster. Vid avslutande av anställning raderas e-postadressen och direktmeddelandeadressen, men relevant e-post / meddelanden kan bli överförda till kollegor och/eller bli lagrade på relevanta lagringsställen.

Känsliga personupplysningar skall inte sändas med e-post.

Vi vill göra dig uppmärksam på att vanlig e-post är okrypterad. Vi uppmanar dig därför att inte sända konfidentiella, känsliga eller andra hemliga upplysningar via e-post.

Telefonsamtal (telefonnummer från och till, samt tidpunkt för samtalen) loggas i vår telefonväxel. Denna loggen är nödvändig för administration och drift av systemet, samt att den nyttjas som underlag för statistik på aggregerad nivå. Efter en period anonymiseras externa numer genom att de fyra sista siffrorna raderas. Komplett logg raderas efter ett år. I tillägg har anställda en översikt över de sista samtalen på sina telefoner. I händelse att ett telefonsamtal är relaterat till en händelse, kan samtalet och dess innehåll bli noterat och samtalet journalföras. Det förekommer ingen övrig systematisk registrering av telefonsamtal där inringande kan identifieras.

Personuppgiftssystemet

Vi omfattas inte av personuppgiftssystemet.

Rättigheter

Alla som frågar har rätt till grundläggande information om behandling av personupplysningar i verksamheten. Vi har avgivit denna information i denna deklaration, och kommer hänvisa till denna vid eventuella förfrågningar. De som är registrerade i något av våra system har rätt till insyn i personliga upplysningar. Vederbörande har också rätt att be om att oriktiga, ofullständiga eller upplysningar våra sällskap icke bör ha tillgång till att behandla, blir rättade, raderade eller kompletterade. Krav från den registrerade skall besvaras kostnadsfritt och senast inom 30 kalenderdagar.

Kontaktinformation

E-post: info@trafsys.se

Telefon: +46 8 558 033 20

Postadress: Håtunavägen 8, 74649 Bålsta

Skriv ut